សេវាកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ www.alcamservices.com

ជ្រើសរើសយើង … ហេតុអ្វី?

យើងជាទីតាំងការងារឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអចលនទ្រព្យឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យើងជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការជួលនិងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យើងមានសេចក្តីប្រកាសការងារជាច្រើនប្រភេទរៀងរាល់ថ្ងៃ។

*** សេវាកម្មសរសេរការងារ

ការងារមូលដ្ឋាន (រយៈពេល 15 ថ្ងៃ)
1 Post 2 Posts 3 Posts
$5 $10 (Buy 2 + 1 Free) $15 (Buy 3 + 2 Free)

ការងារមូលដ្ឋាន (សម្រាប់ 30 ថ្ងៃ)
1 Post 2 Posts 3 Posts
$10 $20 (Buy 2 + 1 Free) $25 (Buy 3 + 2 Free)

ការងារបន្ទាន់ (រយៈពេល 10 ថ្ងៃ)
1 Post 2 Posts 3 Posts
$35 $45 $55

*** សេវាប្រកាសការងារគ្មានដែនកំណត់

លក្ខណៈពិសេសនិយោជក
Size:76px x 56px
ជាមួយការងារគ្មានដែនកំណត់
សេចក្តីជូនដំណឹង
តំលៃ
$80
រយៈពេល
30 Days